Aktualności

Informacja o darowiźnie składnika majątku ruchomego

11 gru 2023

W dniu 28 listopada 2023 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków przekazał składnik majątku ruchomego w ramach darowizny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023, poz. 2303), zgodnie z § 39 ww. rozporządzenia Zespołowi Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie al. Gen. Skrzyneckiego 12 30-363 Kraków samochód osobowy marki Skoda Fabia II o nr. rej. KR 9L326 nr inwentarzowy WI-7/74/741-9/2016.

Otwarcie Punktu Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Tarnowie

12 wrz 2023

W dniu 11.09.2023 r. w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie al. Solidarności 5-9, został otwarty Punkt Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Przemysław Rzodkiewicz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ryszard Pagacz Wicewojewoda Małopolski oraz Izabela Gądek Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Z punktu będą mogli korzystać zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z Tarnowa i okolic. Konsumenci będą mogli przekazać informacje o stwierdzeniu lub podejrzeniu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych lub o niewłaściwej jakości, a przedsiębiorcy będą mogli np.: składać wnioski o kontrolę artykułów rolno-spożywczych oraz świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich i wywożonych do krajów trzecich, zgłosić prowadzenie lub zaprzestanie działalności, złożyć wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina, złożyć wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców oraz uzyskać informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

 

Punkt Obsługi Interesantów w Tarnowie jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do  godz. 14:00, VIII piętro pokój 804.

 

                                                                    

Realizacja projektu z UE

27 lip 2023

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kontrola graniczna jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzór rynku” w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 49 060,00 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 198 354,35 PLN

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych i kontroli bezpieczeństwa z uwzględnieniem dodatkowego personelu i jego szkoleń oraz infrastruktury.

Planowane efekty Projektu to:

- zapewnienie mobilności w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli granicznych poprzez nabycie nowego samochodu służbowego

- zapewnienie efektywności pracy pracowników w celu funkcjonowania kontroli granicznych

Informacja dotycząca V Europejskiego Dnia Przeciwdziałaniu Włamaniom do Domów

23 cze 2023

 

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów jest organizowany z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości,

działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE.

Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Zachęcamy do podjęcia w okresie poprzedzającym wakacje - oraz w ich czasie - działań wpisujących się w cele V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, w tym do upowszechnienia na poziomie lokalnym informacji na temat ww. przedsięwzięcia.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

W chwili dostępnej jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań na adres strony: (https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL paper%20domestic%20burglary.pdf).

Uruchomienie Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

20 kwi 2023

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych  w Krakowie w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do zapoznania się z nowym programem dostępnym na stronie internetowej www.rybactwo.gov.pl i śledzenia informacji nt. programów w mediach społecznościowych jak również na kanale You Tube MRiRW, do play-listy WSPARCIE RYBACTWA.

Program ten jest kontynuacją wsparcia udzielnego sektorowi rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 do 2020.

Wsparcie dla sektora rybackiego wdrażane będzie w ramach czterech priorytetów:

Priorytet 1

Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych - ponad 314 mln EURO.

Priorytet 2

Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii - ponad 304 mln EURO.

Priorytet 3

Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich oraz sektora akwakultury - 67 mln EURO.

Priorytet 4

Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów - 2 mln EURO.

Informacja dla producentów ekologicznych i Jednostek Certyfikujących

22 mar 2023

Z dniem 16.03.2023 r. nastąpiła zmiana formularza ,,Zgłoszenie działalności, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848".

Nowy Formularz znajduje się na stronie w zakładce "druki i formualrze".

Egzamin dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

03 mar 2023

Informujemy, że egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego odbędzie się w następującym terminie:

Logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W górnej części na środku, znajduje się łan zboża w okręgu, poniżej znajduje się skrótowiec IJHARS.

3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
W powyższym terminie egzamin zostanie przeprowadzony w zakresie specjalizacji:

  • Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin.
  • Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. 
  • Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury. 
  • Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność.
  • Pasza. 
  • Wino. 
  • Inne produkty  wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub produkty nieobjęte kategoriami produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 lit. a - f rozporządzenia 2018/848.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: Terminy egzaminów na poszczególne specjalizacje

Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

17 lut 2023

W 2023 roku egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców odbędą się w następujących terminach:

I. w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP:


12 maja 2023 roku w Lipsku (woj. mazowieckie),
26 maja 2023 r. w Niestumiu (woj. mazowieckie),
22 września 2023 r. w Śremie (woj. wielkopolskie).

II. w zakresie klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP:


26 kwietnia 2023 roku w Andrespolu (woj. łódzkie),
15 września 2023 roku w Linnem (woj. wielkopolskie).

Zgłoszenia na egzamin – nie później niż 3 tygodnie przed terminem egzaminu – należy kierować do wojewódzkich inspektoratów JHARS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rzeczoznawców.

Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Inspekcji:
- klasyfikacja tusz wieprzowych: https://www.gov.pl/attachment/e0358850-ba36-40e9-94f0-3c9b56f4eff3
- klasyfikacja tusz wołowych: https://www.gov.pl/attachment/40915a91-e9af-4ed0-ad18-f3c0ea042a53

Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu na egzamin.

Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek potwierdzić tożsamość kandydatów oraz fakt dokonania opłaty za egzamin. Wymagane jest zatem posiadanie i okazanie Komisji dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz potwierdzenia zapłaty.
Opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2023 r. wynosi 317,31 zł (zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 ze zm.).
Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu JHARS w NBP o. Warszawa
Nr 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000
W opisie transakcji należy wpisać „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wołowych” lub „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wieprzowych” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.